Classeur 6 tiroirs

Classeur 6 tiroirs

Classeur latéral 6 tiroirs